Škola

 

Keďže tento problém je aktuálny, týka sa nás a je citeľný- priam viditeľný, nemožno ho opomenúť ani v školskom prostredí, a síce na hodine občianskej náuky. Podľa ŠVP by som túto tému použila ako prierezovú tému v rámci tematického celku Moja vlasť, pre vzdelávací štandard 1.- 4. ročník gymnázia.

 

Skleníkový efekt

Povrch zeme je zahrievaný hlavne slnečným žiarením. Niektoré plyny v atmosfére - skleníkové plyny - (oxid uhličitý, vodná para, metán) zabraňujú unikaniu tepla z povrchu Zeme do jej okolia. Tým je zabezpečená vyhovujúca teplota pre život na Zemi. Tomuto hovoríme prirodzený skleníkový efekt. Človek svojou činnosťou (spaľovanie palív, doprava, priemysel, poľnohospodárstvo) zvyšuje obsah skleníkových plynov v atmosfére a tým ostáva na zemskom povrchu aj viac tepla. Dôsledkom je globálne (celosvetové) otepľovanie (zadržiavanie príliš veľa tepla na Zemi), ktoré zapríčiňuje roztápenie ľadovcov, zvyšovanie hladiny oceánu (zatápanie úrodných oblastí), zmeny klímy (dlhé suchá, veľké búrky, teplé zimy...), posúvanie podnebných pásiem, rozširovanie chorôb a neprirodzených druhov v ekosystémoch... Riešením je čo najviac využívať alternatívne zdroje energie (slnečná - fotovoltické elektrárne, slnečné kolektory, veterná - veterné elektrárne, geotermálna energia - tepelné čerpadlá...) a čo najmenej využívať fosílne palivá. Toto sa darí len veľmi pomaly, lebo používanie alternatívnych zdrojov energie je finančne náročnejšie a existuje aj tlak energetických gigantov, aby zmeny neboli rýchle (prišli by o zisky).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=oQeBSIagMc4

 

Možnosti riešenia globálnych ekologických problémov 

 

 

 

 

 

 

 

 • využívanie ekologických výrobkov
 • triedenie odpadu
 • využívanie ekologických spôsobov dopravy - chôdza, bicyklovanie
 • využívanie chemických látok, ktoré neškodia životnému prostrediu
 • stavba fotovoltických elektrární
 • využívanie úsporných elektrických spotrebičov
 • podpora ekologických pohonov automobilov - hybridy, elektrické, auta na stlačený vzduch
 • zákaz látok poškodzujúcich ozón
 • vysádzanie čo najviac zelene...
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Čo môžeme urobiť - názorné video pre žiakov slúžiace ako inšpirácia:

   

   

  Aby sme nehovorili len o výrobkoch, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, v našich obchodoch nájdeme aj také, ktoré v porovnaní s výrobkami rovnakých funkčných a úžitkových vlastností spĺňajú prísne environmentálne kritériá a sú šetrné nielen k životnému prostrediu, ale aj k zdraviu človeka. Nazývame ich environmentálne vhodné produkty. Aby sme dokázali takéto produkty rozoznať od ostatných výrobkov, sú označované tzv. environmentálnymi značkami.

   

  Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti

  - je taký rozvoj, ktorý súčasným aj budúcim generáciám zachová možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov