Aktuálne problémy občianstva

 

Anotácia a štruktúra projektu

Názov: Enviromentálne problémy na Slovensku

Vypracovala: Bc. Lenka Proksová

Predmet: Aktuálne problémy občianstva

Vyučujúci: prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

 

Výber problému: Pre moju záverečnú prácu som si vybrala enviromentálnu problematiku na území Slovenskej republiky. Tento problém vnímam ako aktuálny, vzhľadom na zvyšujúci sa apel a pozornosť či už na odlesňovanie na SR a pod. Vo svete je tento problém veľmi aktuálny, pretože je zvýšená úroveň zemetrasení, cunami a pod. Svoju rolu tu hrá aj neutíchajúca otázka globálneho otepľovania, či žitie na planéte Zem s dlhom. To všetko ma prinútilo zamyslieť sa nad touto aktuálnou problematikou, ktorá ovplyvňuje i dnešné dianie na Slovensku či vo svete. Keďže tento problém je aktuálny, týka sa nás a je citeľný- priam viditeľný, nemožno ho opomenúť ani v školskom prostredí, a síce na hodine občianskej náuky. Podľa ŠVP by som túto tému použila ako prierezovú tému v rámci tematického celku Moja vlasť, pre vzdelávací štandard 1.- 4. ročník gymnázia. Tento projekt odprezentujem formou webstránky, cez doménu webjet.

 

Enviromentálne problémy

 

Dopad na SR

 

Škola