Dopad na SR

Postoj Slovenskej republiky

Slovensko sa pripojilo k výskumu zmien klímy v rámci Národného klimatického programu ČSFR v roku 1991 a Slovenského národného klimatického programu od roku 1993 za účasti asi 20 inštitúcií. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo v rokoch 1995, 1997, 2001, 2005 a 2009 päť Národných správ SR o zmene klímy 

ako súhrn aktivít v oblasti inventarizácie emisií skleníkových plynov do atmosféry, výskumu zmien a premenlivosti klímy, výskumu možných dôsledkov zmien klímy na socio-ekonomické sektory na Slovensku, opatrení na znižovanie emisie skleníkových plynov a na adaptáciu na zmenené klimatické podmienky. Všetky uvedené správy predstavujú príspevok SR k implementácii odporúčaní Rámcového dohovoru OSN o klimatickej zmene (UN FCCC) na Slovensku.

 

Inštitút enviromentálnej politiky- ministerstvo životného prostredia SR

Za najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku považujeme spracovanie odpadu, kvalitu ovzdušia a ubúdanie lesov. Na základe medzinárodne porovnateľných ukazovateľov Slovensko za vyspelými krajinami najviac zaostáva v spracovaní odpadu a kvalite ovzdušia. Miera spracovania odpadu je jedna z najnižších v EÚ. Pri ovzduší máme problém s nadmernou prašnosťou, prízemným ozónom a vysokými koncentráciami oxidu dusičitého. Kvôli vyššej intenzite výrubu, prekračovania miery odporúčanej ťažby a komunikácie s odborníkmi sme sa za tretiu oblasť rozhodli zvoliť lesy. Okrem spomínaných výziev sa podobne problematické ako kvalita ovzdušia javí ohrozenie obyvateľstva povodňami. Podľa modelu World Resource Institute je na Slovensku ohrozených povodňami nadpriemerne veľa obyvateľov. Pre menšiu metodickú robustnosť a porovnateľnosť údajov sme však túto oblasť medzi najväčšie výzvy nezaradili. Medzi silné stránky životného prostredia na Slovensku patrí nízka spotreba vody na obyvateľa a jej obrovské zásoby. Kvalita pitnej vody z verejných prípojok sa tiež zdá byť dostatočná. Problém však môže predstavovať znečistená voda z vlastných studní. Celková kvalita života zatiaľ nepredstavuje väčší problém ako v iných krajinách OECD, aj keď existuje priestor na zlepšenie. Priemerné výsledky dosahujeme v biodiverzite, kvalite pôdy a vplyvoch životného prostredia na hospodárstvo.

Lesy SR

Len príroda bez zásahu človeka - divoká príroda- je autentická, dokonalá príroda. V ústave Slovenskej republiky je zakotvené právo občanov na priaznivé životné prostredie - divoká príroda je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je zárukou zdravého života, bezpečného bývania bez hrozby povodní. Divoká príroda je zdrojom výnimočnej a jedinečnej krásy dopriatej každému z nás bez ohľadu na spoločenské postavenie a majetok. Divoká príroda je nenahraditeľným spoločenským, kultúrnym a prírodným dedičstvom, na ktoré majú právo všetci obyvatelia Slovenska ako aj budúce generácie.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=E4psqSMkHNU